Algemene voorwaarden

1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.

b. Opdrachtnemer: Studio Fraei

c. Partijen: Studio Fraei en klant samen

d. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, behoudens voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden in de Opdrachtbevestiging wordt afgeweken. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Studio Fraei.

3. Totstandkoming en aanvaarding van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de door de Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door de Opdrachtnemer retour is ontvangen of wanneer per e-mail een akkoord van de Opdrachtgever is ontvangen door Opdrachtnemer.

3.2 Mocht de opdracht mondeling zijn verstrekt zonder schriftelijke opdrachtbevestiging dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de Opdrachtnemer de opdracht aanvaardt.

3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3.4 Aanbiedingen en offertes van Studio Fraei zijn vrijblijvend. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. Als de Opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor de nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

3.5 Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Studio Fraei zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

4. Medewerking door de opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de Opdrachtgever overeenkomstig oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

4.2 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

4.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de opdracht niet anders voortvloeit.

5. Uitvoering van de opdracht

5.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitoefenen op grond van de op dat moment bekende gegevens en informatie.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken aan Opdrachtnemer zijn verstrekt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichting voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

5.5 Garantie: Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Studio Fraei enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

6. Geheimhouding

6.1 Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot Opdrachtgever. Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan Opdrachtnemer en alle informatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden beschouwd.

6.2 Opdrachtnemer zal vertrouwelijke informatie en/of stukken betreffende (de organisatie van) de Opdrachtgever niet ter inzage geven aan derden, tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.

6.3 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

6.4 Opdrachtnemer is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Intellectuele eigendom en auteursrecht

7.1 Het eigendom van door Opdrachtnemer verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Opdrachtnemer hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is opdrachtnemer gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

7.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

7.3 Indien Opdrachtnemer de opdracht heeft te fotograferen, is Opdrachtgever eindverantwoordelijk voor de afspraken rondom de portretrechten met de gefotografeerde.

7.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.1 van deze voorwaarden behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

8. Prijzen, betaling en facturatie

8.1 Alle prijzen die Studio Fraei hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. Alle prijzen op die Studio Fraei hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Studio Fraei te allen tijde wijzigen.

8.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

8.3 Studio Fraei is gerechtigd om 10% van de richtprijs af te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Studio Fraei de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

8.4 Indien het voor het uitvoeren van de opdracht nodig is, dat Opdrachtnemer reis-en/of verblijfkosten maakt, komen deze geheel ten laste van de Opdrachtgever.

8.5 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie, inclusief btw, op de factuur aangegeven bankrekening, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen.

8.6 Bij disputen over de hoogte van de gefactureerde bedragen c.q. de daaraan verbonden tijdsbesteding en kostenspecificatie, dienen binnen 10 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij niet tijdige melding hiervan worden facturen geacht te zijn erkent door Opdrachtgever.

8.7 Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan over het factuurbedrag de wettelijke rente, te vermeerderen met 3% per maand, verschuldigd vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot de datum van algehele vergoeding. Wanneer de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag Studio Fraei zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Studio Fraei op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.8 Indien Opdrachtnemer haar vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

8.9 Opdrachtnemer is gerechtigd het honorarium aan het begin van ieder kalenderjaar aan te passen wanneer naar de mening van Opdrachtnemer daartoe aanleiding is. In dat geval zal de Opdrachtnemer de prijswijziging minstens één kalendermaand voor ingangsdatum schriftelijk kenbaar maken aan de opdrachtgever.

8.10 Indien de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer kenbaar gemaakte wijziging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen 8 dagen na bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de prijs-of tariefsaanpassing in werking zou treden.

8.11 Indien gebruik wordt gemaakt van een betaling via een platform, zoals Paypal, wordt de kosten voor dit platform verrekend in de te betalen factuur.

9. Reclames

9.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer worden kenbaar gemaakt.

9.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

9.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijke niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

10. Levering

10.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel te beschikking zijn gesteld.

10.2 Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zij de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slecht te beschouwen als fatale termijnen waarbinnen de werkzaamheden indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

10.3 De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat de uitvoering blijvend onmogelijk is – door de Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

10.4 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De door Studio Fraei opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

10.5 Levering vindt plaats bij Studio Fraei, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Opdrachtgever of Consument aangegeven adres. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

10.6 Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de Opdrachtgever of Consument, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Studio Fraei niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

10.7 Indien de Opdrachtgever of Consument zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Studio Fraei, bij gebreke waarvan Studio Fraei niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

11. Opzegging

11.1 Indien opzegging tussentijds door Opdrachtnemer geschiedt zal Opdrachtnemer, in overleg met Opdrachtgever, zorg dragen voor overdracht aan derden van de nog te verrichten werkzaamheden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

11.2 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

12. Aansprakelijkheid, garantie en uitvoering

12.1 Voor zover Opdrachtnemer bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan opdrachtnemer op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met opdrachtnemer of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Opdrachtnemer.

12.2 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe-of indirecte schade, daaronder begrepen vergoeding van emotionele schade, gevolgschade, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen of schade wegens gederfde omzet of winst voortvloeiend uit beslissingen die de Opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Opdrachtnemer. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

12.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

12.4 Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade door onjuistheden, fouten of onvolledige informatie in de teksten. Door akkoord te geven op een opdracht vrijwaart Opdrachtgever de Opdrachtnemer van deze aansprakelijkheid. Opdrachtgever is altijd eindverantwoordelijke voor het controleren van de inhoud, vorm en kwaliteit van de teksten.

12.5 De Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de Opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

12.6 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.

13. Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

13.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

13.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

13.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of naasten waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

14. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na zes maanden na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

15 Afstand van rechten

Het niet direct afdwingen van enige bepalingen of voorwaarden in de Overeenkomst door Opdrachtnemer zal de rechten en bevoegdheden van Opdrachtnemer van de Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarden in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien dit schriftelijk is gedaan.

16 Omzetting overeenkomst

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijke bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

17 Nawerking

De bepaling van deze overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

18 Strijdige clausules

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. In het geval specifieke algemene voorwaarden en de Opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

19 Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement waar Studio Fraei is gevestigd.

De algemene voorwaarden zijn herzien op 1 november 2022.